ชุดปฎิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์

*********************************************

 

 

 

 

 

สภ.เมืองกำแพงเพชร

สภ.ขาณุวรลักษบุรี

สภ.พรานกระต่าย

สภ.ลานกระบือ

สภ.ไทรงาม

สภ.โกสัมพีนคร

สภ.คลองลาน

สภ.ปางศิลาทอง

สภ.ทรายทองวัฒนา

สภ.ทรงธรรม

สภ.ปางมะค่า

สภ.บึงสามัคค

สภ.คลองพิไกร